TUNICA NATIONAL

April 11-13, 2023

Men’s Tournament Winners

FIRST FLIGHT:

1st Place –   John Guidry  (-17)

2nd Place –   Alan Leach  (-15)

3rd Place –  Mike Hurley  (-7) 

SECOND FLIGHT:

1st Place –  Ernie Lee  (-15) 

2nd Place –  Steve Burris  (-9) 

3rd Place –   Ronnie James  (-8)

THIRD FLIGHT:

1st Place –   Word Johnston  (-28)

2nd Place –  Harley Finnell  (-12) 

3rd Place –  Paul Clark  (-9)

Low Gross   –  Chuck Wald  –  142

Men’s Merchandise Winners

$60 Winners

Rick Courville

Phillip Garrett

Paul Clark

Couples Tournament Winners

FIRST FLIGHT:

1ST Place  –   Chuck & Marta Wald  (-3)

Tie 2nd Place  –   Mike & Suzanne Hurley  (-2)

Tie 2nd Place  –   Jim & Anne Hunt  (-2)

SECOND FLIGHT:

Tie 1st Place –  Ernie & Krista Lee  (-2)

Tie 1st Place –   Phillip & Deb Windham  (-2)

Tie 1st Place –  Will & Nancy Cheyne

Low Gross –  Alan Leach & Wanda Hutto  –  67

Ladies Tournament Winners

FIRST FLIGHT

1st Place –  Suzanne Hurley  (-9)

Tie 2nd Place –  Margie James  (-4)

Tie 2nd Place –  Terri Woolbright  (-4)

Low Gross –  Marta Wald  –  80

SECOND FLIGHT

1st Place –   Anne Hunt  (-8)

Tie 2nd Place –  Robin Johnston  (-6) 

Tie 2nd Place –  Darlene Randall  (-6)